Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z Gminą Gierałtowice zaprasza do udziału w projekcie:
Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice

Projekt skierowany jest do 15 osób (10K, 5M) z niepełnosprawnościami i/lub osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznych, zamieszkujących na obszarze Gminy Gierałtowice (w rozumieniu przepisów KC).

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 15 osób [10K,5M] powyżej 60r.ż.,wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Gminy Gierałtowice w rozumieniu przepisów KC w terminie 11.2020r.-11.2021r.

Oferujemy:

  • usługi dziennej opieki środowiskowej (spotkanie z psychologiem oraz usługę opiekuńczą świadczoną w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej)
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • szkolenie z zakresu korzystania z usługi “teleopieka”

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Gierałtowice (województwo śląskie)
w terminie 01.11.2020 r. – 31.11.2021 r.

Wartość projektu: 220 300,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 187 255,00 PLN

Kontakt:

e-mail: k.otachel@bonumvitae.org.pl
Telefon: 790-293-330

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu:

Regulamin Projektu

02.11.2020 r.

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy projekt Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu dla 15 osób powyżej 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Gierałtowice oferujemy następujące formy wsparcia:

  • usługi dziennej opieki środowiskowej (spotkanie z psychologiem oraz usługę opiekuńczą świadczoną w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej)
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • szkolenie z zakresu korzystania z usługi “teleopieka”

Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o doświadczeniu wykluczeniem społecznym

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

20.11.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z nami.