O fundacji

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” działa w Polsce od 2013 r. jako organizacja charytatywna, działająca na rzecz emerytów, rencistów, osób starszych i potrzebujących wsparcia. Powstała z myślą
o niesieniu pomocy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób starszych i potrzebujących. Misją organizacji jest Dobre życie Seniorów.

Cele statutowe Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

Do podstawowych celów statutowych Fundacji „BONUM VITAE”, które z powodzeniem realizuje należą:

 • Organizacja i niesienie pomocy osobom starszym oraz realizacja ich celów społecznych, w tym integrowanie środowisk seniorów oraz budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej
 • Udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym, w tym pomocy rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
 • Prowadzenie działalności na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się trudnej sytuacji życiowej
 • Występowanie do władz i organizacji w obronie interesów osób starszych i potrzebujących pomocy
 • Edukacja, oświata, promocja zdrowia
 • Prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” założone cele realizuje dwutorowo poprzez pracę nad przygotowywaniem i wdrożeniem rozwiązań systemowych, modelowych oraz realizację wybranych projektów dotacyjnych ukierunkowanych na realizację celów statutowych. Od początku swego istnienia Fundacja prowadzi działania sieciujące, informacyjne i edukacyjne jednocześnie realizując aktywność międzysektorową.

Działania Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

W 2014 r. Fundacja „BONUM VITAE” została laureatem konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO,
w ramach którego zapoczątkowała projekt pn. Lubelscy Seniorzy wiedzą więcej. Celem projektu było wsparcie osób starszych ofertą bezpłatnych porad oraz informacji z zakresu m.in. postępowań egzekucyjnych, eksmisji, postępowania spadkowego i spraw odszkodowawczych.

W 2016 r. Fundacja „BONUM VITAE” zrealizowała dwa zadania publiczne dotyczące edukacji publicznej
w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie, przy udziale środków finansowych Urzędu Miasta Lublin.

Od 2018 r. Fundacja „BONUM VITAE” realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w formule partnerskiej. Wsparcie skierowane jest do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także do mieszkańców terenów wiejskich. Tym samym Fundacja „BONUM VITAE” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi zrealizowała następujące projekty:

 • Moje kluczowe kompetencje – celem projektu było upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
 • Z komputerem za Pan Brat – celem projektu było podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych
 • Nowa perspektywa – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Droga do lepszego jutra – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Aktywnie do przodu – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • WIEKOWI=PRZEBOJOWI – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych
 • Pora na Seniora – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych

Obecnie Fundacja „BONUM VITAE” w partnerstwie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego realizuje projekt Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna, a od listopada 2020 r. będzie realizować projekt Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice. Celem obu projektów jest rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi zarówno osób starszych jak i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W 2020 r. Fundacja „BONUM VITAE” ze swoją działalnością weszła na obszar ponadnarodowy. Fundacja została grantobiorcą projektu Ścieżki współpracy w ramach, którego realizuje projekt Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia w partnerstwie z Polską Macierzą Szkolną w Belgii. Celem projektu jest opracowanie nowego modelu wolontariatu międzypokoleniowego. W związku z powyższym zespół ekspertów z Polski i Belgii opracowuje innowacyjny model wolontariatu, który będzie zawierał m.in. metody pracy wolontariuszy oraz program szkolenia.

Działalność Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” opiera się na szerokiej współpracy partnerskiej
i międzysektorowej. Fundacja została trzykrotnie wyróżniona Certyfikatem Miejsce Przyjazne Seniorom, przyznawanym przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Społeczną Radę ds. Seniorów.

Osoby prowadzące Fundację na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

Zgromadzone dotychczas zasoby organizacji, jej potencjał, budowany z sukcesem kapitał zaufania oraz coraz większa rozpoznawalność marki zostały zbudowane w oparciu o wkłady pracy zarządu Fundacji. Należą do niego:

 • Piotr Nakonieczny – Prezes Zarządu – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach projektu „Standardy działania III sektora – EXECUTIVE EDUCATION dla kadr NGO”. Jest członkiem: Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego 2014-2016, Rady Seniorów Miasta Lublin, doradca Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe jako menadżer i koordynator projektów finansowanych z różnych źródeł.
 • Katarzyna Otachel – Wiceprezes Zarządu – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku socjologia oraz absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Zarządzanie. Wieloletni wolontariusz w rozmaitych organizacjach pozarządowych oraz autorka pracy magisterskiej dotyczącej wolontariatu w działalności organizacji pozarządowych. Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, które obecnie stanowią jej główny obszar zainteresowań. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako menadżer i koordynator projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli zainteresowała Cię historia naszej Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” i jesteś przekonany, że misja, którą z powodzeniem realizujemy jest Ci bliska zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, postaramy się znaleźć wspólny obszar i być może nawiążemy współpracę.