Szacowanie wartości zamówienia – zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”.

Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” planuje zakup opasek telemedycznych na potrzeby realizacji projektu: RPLU.11.02.00-06-0032/18, pn.: „Pora na Seniora”.

W związku z powyższym prosimy o wycenę kosztów zakupu opasek telemedycznych.

Opis produktu:

Opaska jest zaprojektowana dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia, bądź potrzebują wsparcia lub opieki ( np. dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób chorych, dla dzieci oraz osób aktywnie spędzających czas, kierowców, itp. ). Zadaniem tego urządzenia jest monitorowanie parametrów dot. stanu zdrowia  danej osoby, między innymi poprzez gromadzenie tych danych np.: pulsometr, krokometr, lokalizacja opaski ( osoby podopiecznej ), funkcję przypomnienia o konieczności zażywania leków i inne funkcje, bezpośrednio wpływające na podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu użytkownika.

Powyższy opis produktu jest ogólnym zarysem funkcji i zastosowań opasek telemedycznych, będącej przedmiotem szacowania. Szczegółowy zakres wymogów dotyczących funkcjonalności opasek medycznych będzie zależał od potrzeb Uczestników Projektu, którzy będą beneficjentami zakupu opasek.

Złożenie wyceny polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu pocztą tradycyjną: części opisowej i wypełnionej części ofertowej na adres biura Fundacji w Lublinie: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38/014 (liczy się data wpływu do biura) lub przesłaniu części opisowej i ofertowej w formie pliku doc, docx na adres e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl. Do oferty należy dołączyć informację o okresie gwarancji, specyfikację techniczną oraz wyliczenie kosztów eksploatacji  proponowanego produktu w okresie odpowiednio 12. oraz 24. miesięcy.

Ze względu na konieczność zamówienia produktu w ściśle wyznaczonym przez ramy czasowe projektu okresie, prosimy o przesłanie wyceny do dnia 10.10.2018 r. do godziny 23:59.

Fundacja informuje, iż niniejsza procedura ma jedynie na celu oszacowanie rynkowych kosztów świadczenia usługi, w związku z tym ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Fundacji do zawarcia umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych skutków prawnych.

Posted in Bez kategorii.