AGE=równe prawa w każdym wieku

 

Chcemy Europy, w której obowiązują jednakowe prawa dla wszystkich grup wiekowych!

Oto przesłanie, które kierujemy do obecnych i przyszłych posłanek i posłów Parlamentu Europejskiego, aby Unia Europejska aktywnie zajęła się kwestią starzenia się i działała na rzecz równouprawnienia wszystkich grup wiekowych.

Chcemy promować równość w każdym wieku, prawo do partycypacji i aktywnego starzenia oraz zapewnienia autonomii i dobrostanu osób starszych, m.in. poprzez:

  • Rozszerzenie istniejących ram prawnych dotyczących dyskryminacji ze względu na wiek, poza obszar zatrudnienia.
  • Podnoszenie świadomości na temat ageizmu, poprzez promowanie inicjatyw mających na celu wyeliminowanie złych praktyk związanych z wiekiem, kampanii edukacyjnych mających na celu odrzucenie stereotypów dotyczących starszego wieku.
  • Umożliwienie zaangażowania i uczestnictwa osób starszych w życiu politycznym, zapewnienie równego dostępu do kultury, wymiaru sprawiedliwości, zatrudnienia, edukacji i kształcenia ustawicznego, w tym kompetencji cyfrowych.
  • Zagwarantowanie osobom starszym równego i przystępnego cenowo dostępu do kluczowych podstawowych towarów i usług, takich jak żywność, opieka zdrowotna i opiekuńcza, mieszkania, transport publiczny czy usługi bankowe, przy jednoczesnym utrzymaniu alternatywnych opcji dla dostępu cyfrowego.
  • Umożliwienie płynnego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi okresami życia związanymi z nauką, pracą, chwilową nieaktywnościa, opieką nad rodziną, wolontariatem i ostatecznie emeryturą.
  • Promowanie solidarności międzypokoleniowej, w tym wymiany wiedzy, kultury, kompetencji zawodowych oraz technologicznych.
  • Wzmocnienie pozycji starszych pracowników w życiu zawodowym, poprzez zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy, dostosowanie warunkow pracy do potrzeb starszych pracowników, oraz zniesienie obowiązkowego wieku przechodzenia na emeryturę.
  • Zapobieganie oraz ochronę osób starszych przed wszelkimi formami nadużyć i przemocy, w tym fizycznej, emocjonalnej  lub finansowej, oraz przed samotnością i wykluczeniem społecznym.

 Fundacja na Recz Seniorów BONUM VITAE oraz AGE Platform Europe zaprasza przedstawicieli środowisk senioralnych, instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz osób starszych do współpracy przy realizacji projektu pn. “AGE=równe prawa w każdym wieku”.

W okresie od września do października br. przeprowadzimy szereg spotkań w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach oraz w Krakowie.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: https://age-rowne-prawa.eu/ 

 

Zapraszamy do współpracy!

Dane kontaktowe:

fundacja@bonumvitae.org.pl

tel. 695 223 336