Z KOMPUTEREM ZA PAN BRATProjekt Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT nr RPSW.08.04.26-12-0073/17
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
realizowany przez Fundację MOŻESZ WIĘCEJ (lider)
oraz Fundację na Rzecz Seniorów BONUM VITAE (partner),
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  Działanie: RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie: RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe).

Okres realizacji projektu: 1.02.2018 – 31.07.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 772 500 PLN,
Dofinansowanie projektu z UE: 656 625 PLN, z budżetu państwa: 38 525 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 77 350 PLN

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych zakończonych certyfikatem zewnętrznym 400 osób (240 kobiet, 160 mężczyzn) pracujących i/lub zamieszkujących województwo świętokrzyskie, powyżej 25 roku życia, w szczególności o niskich kwalifikacjach, do 31.07.2019 r. zamieszkujących na obszarze powiatów: skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego, kieleckiego (wyłącznie gminy wchodzące w skład Obszaru Strategicznej Interwencji – powiaty objęte wsparciem: skarżyski – gmina: Bliżyn, opatowski – gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, konecki – gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; ostrowiecki – gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, kielecki – gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn – wyłącznie tereny wiejskie).

PROGRAM SZKOLEŃ ECDL BASE obejmuje 4 moduły (zgodne z Ramami kompetencji informatycznych i informacyjnych opracowanych w obrębie unijnego projektu DIGICOMP – 5 obszarów i 21 kompetencji):
1. Informacja: Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji, Identyfikacja, lokalizacja, wyszukiwanie, zapisywanie, organizacja informacji cyfrowej, Ocena informacji, Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji, Przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
2. Komunikacja: Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, Dzielenie się informacjami i zasobami, Aktywność obywatelska online, Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, Netykieta, Zarządzanie tożsamością cyfrową.
3. Tworzenie treści: Tworzenie treści, Integracja i przetwarzanie treści, Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji, Programowanie.
4. Narzędzia służące ochronie: Ochrona danych osobowych, Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagr wynik z korzystania z TIK, Ochrona środowiska.
5. Rozwiązywanie problemów: Rozwiązywanie problemów technicznych, Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów, Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii, Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Dokumenty do pobrania:
– Regulamin projektu
– Dokumenty rekrutacyjne

Więcej informacji:
Zespół projektowy – Jan Duda, tel. 533 535 008,
Biuro projektu:
otwarte pn-pt w godz. 8.00-16.00:
ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce