O Fundacji

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” działa w Polsce od 2013 r. jako organizacja charytatywna, działająca na rzecz emerytów, rencistów, osób starszych i potrzebujących wsparcia. Powstała z myślą o niesieniu pomocy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób starszych i potrzebujących. Misją organizacji jest Dobre życie Seniorów.

Cele statutowe Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

Do podstawowych celów statutowych Fundacji „BONUM VITAE”, które z powodzeniem realizuje należą:

 • Organizacja i niesienie pomocy osobom starszym oraz realizacja ich celów społecznych, w tym integrowanie środowisk seniorów oraz budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej
 • Udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym, w tym pomocy rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
 • Prowadzenie działalności na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się trudnej sytuacji życiowej
 • Występowanie do władz i organizacji w obronie interesów osób starszych i potrzebujących pomocy
 • Edukacja, oświata, promocja zdrowia
 • Prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” założone cele realizuje dwutorowo poprzez pracę nad przygotowywaniem i wdrożeniem rozwiązań systemowych, modelowych oraz realizację wybranych projektów dotacyjnych ukierunkowanych na realizację celów statutowych. Od początku swego istnienia Fundacja prowadzi działania sieciujące, informacyjne i edukacyjne jednocześnie realizując aktywność międzysektorową.

Działania Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

W 2014 r. Fundacja „BONUM VITAE” została laureatem konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO, w ramach którego zapoczątkowała projekt pn. Lubelscy Seniorzy wiedzą więcej. Celem projektu było wsparcie osób starszych ofertą bezpłatnych porad oraz informacji z zakresu m.in. postępowań egzekucyjnych, eksmisji, postępowania spadkowego i spraw odszkodowawczych.

W 2016 r. Fundacja „BONUM VITAE” zrealizowała dwa zadania publiczne dotyczące edukacji publicznej w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie, przy udziale środków finansowych Urzędu Miasta Lublin.

Od 2018 r. Fundacja „BONUM VITAE” realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w formule partnerskiej. Wsparcie skierowane jest do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także do mieszkańców terenów wiejskich. Tym samym Fundacja „BONUM VITAE” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego zrealizowała następujące projekty:

 • Moje kluczowe kompetencje – celem projektu było upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
 • Z komputerem za Pan Brat – celem projektu było podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych
 • Nowa perspektywa – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Droga do lepszego jutra – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Aktywnie do przodu – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • WIEKOWI=PRZEBOJOWI – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych
 • Pora na Seniora – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych
 • Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – celem projektu był rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi zarówno osób starszych jak i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice – celem projektu był rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi zarówno osób starszych jak i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Lubelska Akademia Aktywności – celem projektu było podniesienie aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
 • Inkubator Kluczowych Kompetencji – celem projektu był wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami.
 • Zawierciański Senior – Aktywnie! – celem  projektu było upowszechnienie i zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne Spektrum – celem projektu był wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesiona jej jakość poprzez rozszerzenie oferty dodatkowych zajęć dla przedszkolaków i zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Akademia Aktywności – celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnościami
 • AGE = Równe prawa w każdym wieku – celem projektu była promocja równości w każdym wieku, prawa do partycypacji i aktywnego starzenia się oraz zapewnienia autonomii i dobrostanu osób starszych.

Obecnie Fundacja w formule partnerskiej realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków PFRON skierowane do osób z niepełnosprawnościami – Odkryj swój potencjał! oraz Akademia Kompetencji. Celem głównym projektów jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja samodzielnie oraz w formule partnerskiej zrealizowała 20 projektów na łączną wartość ponad 10 milionów złotych. W ramach projektów wsparciem edukacyjnym i opiekuńczym objęła ponad 1270 osób. 

W 2020 r. Fundacja „BONUM VITAE” ze swoją działalnością weszła na obszar ponadnarodowy. Fundacja została grantobiorcą projektu Ścieżki współpracy w ramach, którego zrealizowała projekty Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia oraz Porozmawiajmy! Współczesny model komunikacji międzypokoleniowej w partnerstwie z Polską Macierzą Szkolną w Belgii. W ramach grantów zespół ekspertów z Polski i Belgii opracował innowacyjne modele wolontariatu i komunikacji międzypokoleniowej.

Od 2020 r. Fundacja „BONUM VITAE” została członkiem międzynarodowych organizacji: Age Platform Europe z siedzibą w Brukseli oraz HelpAge International. AGE Platform Europe to europejska sieć organizacji non-profit, której celem jest wyrażanie i promowanie interesów 200 milionów obywateli w wieku 50+ w Unii Europejskiej. HelpAge International to globalna sieć organizacji, której celem jest stworzenie sprawiedliwego świata dla osób starszych, aby mogli w nim żyć bezpiecznie, zdrowo i godnie.

W 2022 r. Fundacja włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy realizując zadanie BONUM VITAE dla uchodźców z Ukrainy współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego, a także Fundacja jako jedyny w Polsce partner HelpAge International, realizowała wsparcie Uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w Województwie Lubelskim.

Od 2022 r. raz do roku Fundacja ogłasza autorski konkurs Samorząd Przyjazny Seniorom, którego celem jest  wyłonienie jednostek samorządu terytorialnego, które inicjują lub realizują wartościowe działania na rzecz osób starszych.

Działalność Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” opiera się na szerokiej współpracy partnerskiej i międzysektorowej. Fundacja została trzykrotnie wyróżniona Certyfikatem Miejsce Przyjazne Seniorom, przyznawanym przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Społeczną Radę ds. Seniorów.

Jeśli zainteresowała Cię historia naszej Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” i jesteś przekonany, że misja, którą z powodzeniem realizujemy jest Ci bliska zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, postaramy się znaleźć wspólny obszar i być może nawiążemy współpracę.