O Fundacji

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” działa w Polsce od 2013 r. jako organizacja charytatywna, działająca na rzecz emerytów, rencistów, osób starszych i potrzebujących wsparcia. Powstała z myślą o niesieniu pomocy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej osób starszych i potrzebujących. Misją organizacji jest Dobre życie Seniorów.

Cele statutowe Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

Do podstawowych celów statutowych Fundacji „BONUM VITAE”, które z powodzeniem realizuje należą:

 • Organizacja i niesienie pomocy osobom starszym oraz realizacja ich celów społecznych, w tym integrowanie środowisk seniorów oraz budowanie i umacnianie więzi międzypokoleniowej
 • Udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom potrzebującym, w tym pomocy rodzinom
  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
 • Prowadzenie działalności na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się trudnej sytuacji życiowej
 • Występowanie do władz i organizacji w obronie interesów osób starszych i potrzebujących pomocy
 • Edukacja, oświata, promocja zdrowia
 • Prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” założone cele realizuje dwutorowo poprzez pracę nad przygotowywaniem i wdrożeniem rozwiązań systemowych, modelowych oraz realizację wybranych projektów dotacyjnych ukierunkowanych na realizację celów statutowych. Od początku swego istnienia Fundacja prowadzi działania sieciujące, informacyjne i edukacyjne jednocześnie realizując aktywność międzysektorową.

Działania Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

W 2014 r. Fundacja „BONUM VITAE” została laureatem konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO, w ramach którego zapoczątkowała projekt pn. Lubelscy Seniorzy wiedzą więcej. Celem projektu było wsparcie osób starszych ofertą bezpłatnych porad oraz informacji z zakresu m.in. postępowań egzekucyjnych, eksmisji, postępowania spadkowego i spraw odszkodowawczych.

W 2016 r. Fundacja „BONUM VITAE” zrealizowała dwa zadania publiczne dotyczące edukacji publicznej w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie, przy udziale środków finansowych Urzędu Miasta Lublin.

Od 2018 r. Fundacja „BONUM VITAE” realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w formule partnerskiej. Wsparcie skierowane jest do osób starszych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także do mieszkańców terenów wiejskich. Tym samym Fundacja „BONUM VITAE” we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego zrealizowała następujące projekty:

 • Moje kluczowe kompetencje – celem projektu było upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
 • Z komputerem za Pan Brat – celem projektu było podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych
 • Nowa perspektywa – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Droga do lepszego jutra – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Aktywnie do przodu – celem projektu było włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • WIEKOWI=PRZEBOJOWI – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych
 • Pora na Seniora – celem projektu był wzrost dostępności do jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych
 • Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna – celem projektu był rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi zarówno osób starszych jak i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Wprowadzenie usług środowiskowych oraz teleopieki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Gierałtowice – celem projektu był rozwój usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi zarówno osób starszych jak i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Lubelska Akademia Aktywności – celem projektu było podniesienie aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
 • Inkubator Kluczowych Kompetencji – celem projektu był wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami.
 • Zawierciański Senior – Aktywnie! – celem  projektu było upowszechnienie i zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Obecnie Fundacja „BONUM VITAE” w formule partnerskiej realizuje projekt Niepubliczne Przedszkole Specjalne Spektrum, którego celem wzrost poziomu upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesiona jej jakość poprzez rozszerzenie oferty dodatkowych zajęć dla przedszkolaków i zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.

W 2020 r. Fundacja „BONUM VITAE” ze swoją działalnością weszła na obszar ponadnarodowy. Fundacja została grantobiorcą projektu Ścieżki współpracy w ramach, którego zrealizowała projekty Dla innych i dla mnie! – wolontariat łączy pokolenia oraz Porozmawiajmy! Współczesny model komunikacji międzypokoleniowej w partnerstwie z Polską Macierzą Szkolną w Belgii. W ramach grantów zespół ekspertów z Polski i Belgii opracował innowacyjne modele wolontariatu i komunikacji międzypokoleniowej.

Od 2020 r. Fundacja „BONUM VITAE” została członkiem międzynarodowych organizacji: Age Platform Europe z siedzibą w Brukseli oraz HelpAge International. AGE Platform Europe to europejska sieć organizacji non-profit, której celem jest wyrażanie i promowanie interesów 200 milionów obywateli w wieku 50+ w Unii Europejskiej. HelpAge International to globalna sieć organizacji, której celem jest stworzenie sprawiedliwego świata dla osób starszych, aby mogli w nim żyć bezpiecznie, zdrowo i godnie.

W 2022 r. Fundacja włączyła się w pomoc uchodźcom z Ukrainy realizując zadanie BONUM VITAE dla uchodźców z Ukrainy współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego, a także Fundacja jako jedyny w Polsce partner HelpAge International, realizowała wsparcie Uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w Województwie Lubelskim.

Działalność Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” opiera się na szerokiej współpracy partnerskiej i międzysektorowej. Fundacja została trzykrotnie wyróżniona Certyfikatem Miejsce Przyjazne Seniorom, przyznawanym przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Społeczną Radę ds. Seniorów.

Jeśli zainteresowała Cię historia naszej Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” i jesteś przekonany, że misja, którą z powodzeniem realizujemy jest Ci bliska zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, postaramy się znaleźć wspólny obszar i być może nawiążemy współpracę.