Zawierciański Senior – Aktywnie!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z Gminą Zawiercie zaprasza do udziału w projekcie

Zawierciański Senior – Aktywnie!

Celem projektu jest upowszechnienie i zwiększenie dostępu do usług społecznych takich jak usługi opiekuńcze, asystenckie w miejscu zamieszkania, system teleopieki oraz działania społeczne związane z klubem seniora dla mieszkańców Zawiercia. Przewidziane do realizacji działania skierowane będą w pierwszej kolejności do osób zamieszkujących tereny rewitalizowane wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

Projekt jest powiązany z celami rewitalizacyjnymi. Zaplanowanym zakresem wsparcia wpisuje się w sferę społeczną ujętą w LPR.

Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest dla 85 osób (63 kobiet oraz 22 mężczyzn) oraz 30 opiekunów faktycznych – mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją tj. Osiedle TAZ, Osiedle Stary Rynek oraz Osiedle Warty. Grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

Pierwszeństwo w rekrutacji zapewnione jest osobom zamieszkującym na obszarach rewitalizowanych, w szczególności:

  • osobom, u których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
  • osobom starszym, bez wsparcia otoczenia (w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które ukończyły 65 rok życia);
  • osobom wykluczonym społecznie lub narażonym na wykluczenie społeczne;
  • osobom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym;
  • osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wymagającym wsparcia osób trzecich;
  • osobom korzystającym z PO PŻ
  • otoczenie osób zależnych

OFERUJEMY:

  • Usługi opiekuńcze – realizacja wsparcia w postaci usług opiekuńczych będzie polegała na objęciu 30 uczestników projektu (KiM) tzw.: pakietami usług opiekuńczych i asystenckich
  • Klub seniora- zostanie utworzony Klub Seniora dla 25 uczestników/ uczestniczek. Działania w klubie będą polegały na organizowaniu czasu wolnego poprzez aktywność edukacyjną, kulturalną, sportową i rekreacyjną
  • Teleopieka i wsparcie dla opiekunów faktycznych – zostanie wdrożony system teleopieki, który zwiększy poczucie bezpieczeństwa 50 podopiecznych oraz zoptymalizuje pracę opiekunów. Dodatkowo dla 30 opiekunów faktycznych zorganizowane będzie szkolenie w zakresie prawidłowej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które również przyczyni się do nabycia umiejętności takich jak udzielanie pierwszej pomocy, pielęgnacja osób niesamodzielnych, asertywność, radzenie sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Zawiercie (województwo śląskie)
w terminie 30.11.2021r. – 29.03.2023r. 

Wartość projektu: 2 176 176,45 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 849 749,98 PLN

Wkład Budżetu Państwa: 174 094,11 PLN

KONTAKT:

Lider tel. 32 494-13-98 (wew.12)
Partner tel. 790-293-330
Biuro Projektu:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi:

Aktualności 

23.02.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie opiekunów faktycznych zamieszkujących na terenie Gminy Zawiercie. Rekrutacja trwa!

15.03.2022 r.

Wszystkie zainteresowane osoby szkoleniem dla opiekunów faktycznych zamieszkujące na terenie gminy/miasta Zawiercie (woj. śląskie) serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. pierwszej pomocy, profilaktyki, pielęgnacji osób niesamodzielnych, radzenia sobie ze stresem, wypaleniem i negatywnymi emocjami. Rekrutacja trwa! Zapraszamy.

14.03.2022 r.

W związku ze zbliżającym się świątecznym czasem życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocy spędzonych w gronie najbliższych.

28.04.2022 r.

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Zawierciu zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz z niepełnosprawnością z terenu miasta i gminy Zawiercie.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną.

Szkolenie będzie realizowane na terenie Zawiercia w wymiarze 112 godzin.

TRWA REKRUTACJA

Informacje dot. szkolenia można uzyskać:

 pod nr telefonu (32) 494-13-98 w.12 lub 790-293-330

lub w Biurze projektu znajdującym się przy ul. Niedziałkowskiego 22, 42-400 Zawiercie w godzinach 07.00 – 15.00

30.05.2022 r.

Informujemy, że niebawem rozpoczynamy zajęcia dla opiekunów faktycznych w pierwszej grupie. Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

15.06.2022 r.

Ruszyliśmy z szkoleniem dla opiekunów faktycznych! Podczas szkolenia opiekunowie zdobędą wiedzę dot. m.in. profilaktyki i pielęgnacji, udzielania pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem, wypaleniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

17.07.2022 r.

Zakończyliśmy szkolenie dla opiekunów faktycznych z grupy 1. Wszystkim osobom dziękujemy za udział w zajęciach.

Zainteresowane osoby udziałem w kolejnych edycjach zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

29.07.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją na rzecz Seniorów „BONUM VITAE” z siedzibą w Lublinie, informuje o zakończeniu realizacji bezpłatnego szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz z niepełnosprawnością z terenu miasta i gminy Zawiercie (pierwsza grupa).

Szkolenie dla grupy liczącej 10 osób zrealizowano w ramach projektu 9.2.5 „Zawierciański Senior – Aktywnie!” w okresie od 07.06.2022 – 08.07.2022.

Szkolenie przeprowadzono w formie spotkań grupowych i obejmowało ono 14 spotkań po 8 godzin dydaktycznych, tj.: 112 godzin dydaktycznych.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną. Zagadnienia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy, nauki asertywności, profilaktyki i pielęgnacji, a także naukę radzenia sobie ze stresem.

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

29.08.2022 r.

Wszystkich chętnych opiekunów faktycznych z gminy Zawiercie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu. Rekrutacja trwa!

09.09.2022 r.

Informujemy, iż w najbliższy poniedziałek 12.09.2022 r. ruszają zajęcia dla drugiej grupy opiekunów faktycznych. Podczas szkolenia opiekunowie zdobędą wiedzę dot. m.in. profilaktyki i pielęgnacji, udzielania pierwszej pomocy, radzenia sobie ze stresem, wypaleniem.

21.10.2022 r.

W październiku zakończyliśmy zajęcia dla drugiej grupy opiekunów faktycznych. Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu. W listopadzie rozpoczynamy zajęcia dla ostatniej, trzeciej grupy opiekunów faktycznych.

10.11.2022 r.

Z przyjemnością ogłaszamy, że rozpoczęliśmy zajęcia dla ostatniej grupy opiekunów faktycznych.

23.12.2022 r.

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

02.01.2023 r.

W 2022 roku zakończyliśmy realizację szkoleń dla opiekunów faktycznych w trzech grupach. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach. Do 29 marca 2023 r. w dalszym ciągu będziemy realizować teleopiekę.

14.02.2023 r.

Przypominamy, że w dalszym ciągu świadczymy usługi teleopieki dla 50 Uczestników Projektu.

29.03.2023 r.

Informujemy, że zakończyliśmy realizację działań w ramach projektu Zawierciański Senior-Aktywnie! Wszystkim partnerom, współpracownikom, uczestnikom dziękujemy za doskonałą współpracę.