Zespół Fundacji

Zgromadzone dotychczas zasoby Fundacji, jej potencjał, budowany z sukcesem kapitał zaufania oraz coraz większa rozpoznawalność marki zostały zbudowane w oparciu o wkłady pracy zespołu Fundacji. Należą do niego:

Piotr Nakonieczny – Prezes Zarządu – absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach projektu „Standardy działania III sektora – EXECUTIVE EDUCATION dla kadr NGO”. Jest członkiem: Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego 2014-2016, Rady Seniorów Miasta Lublin, doradca Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe jako menadżer i koordynator projektów finansowanych z różnych źródeł.

Katarzyna Otachel – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. rozwoju – ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku Socjologia oraz absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Zarządzanie. Od kilku lat związana z sektorem organizacji pozarządowych. Fundusze europejskie stanowią obecnie jej główny obszar zainteresowań. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także innych źródeł finansowych. Uczestniczy w pracach komisji konkursowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Zarząd Województwa Lubelskiego, oceniających oferty na realizację zadań publicznych.

Grzegorz Zober – Project Manager – Animator, trener, działacz społeczny, zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą. Członek zarządu Polskiej Szkoły w Dublinie, współzałożyciel polskiego harcerstwa w Irlandii, od 2012 r działającego na terenie 5 hrabstw jako ZHP PGK. Absolwent prestiżowej Griffith College Dublin na kierunku Biznes. W Fundacji odpowiada za współpracę międzynarodową.