Lubelska Akademia Aktywności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie

Lubelska Akademia Aktywności

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:

 • Osoby bierne zawodowo – 30 os. (21K, 9M)
 • Osoby bezrobotne – 30 os. (21K, 9M) – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1 kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Ponadto:

 • Minimum 55% to osoby z terenów wiejskich
 • Minimum 50% to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
 • Minimum 40% to osoby o niskich kwalifikacjach

Głównym celem projektu jest podniesiona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 60 osób z niepełnosprawnością wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, w oparciu o ścieżkę integracji tworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjały, predyspozycji i potrzeb, a także: poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społeczno-zawodowych, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe.

Oferujemy:

 • Indywidualna ścieżka rozwoju – 4h
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 8h
 • Trening kompetencji społeczno-zawodowych – 24h
 • Szkolenie zawodowe – 120 h
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy – 6h
 • Staż – 3 miesiące

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 9,60 zł netto za godzinę
 • stypendium stażowe w wysokości ok. 1440 zł netto za miesiąc
 • wykwalifikowaną kadrę
 • materiały szkoleniowe podczas treningu umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia
 • catering podczas treningu umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego w terminie 01.01.2021r. – 30.11.2021r. 

Wartość projektu: 1 034 760,15 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 879 546,12 PLN

Kontakt:

e-mail: k.otachel@bonumvitae.org.pl
Telefon: 790-293-330
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi:

 1. Regulamin Projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej
 4. Oświadczenie o doświadczeniu zagrożeniem ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 5. Ankieta potrzeb/usprawnień
 6. Wniosek do ZUS_US7dla osób biernych zawodowo (wniosek należy złożyć w ZUS, przy wypełnianiu należy pamiętać, aby w polu “jakie dane chcesz uzyskać” zaznaczyć “inne” i wpisać „Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”)

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu:

 1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

27.01.2021 r. 

Miło nam poinformować, iż podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu Lubelska Akademia Aktywności z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Województwa Lubelskiego.

10.02.2021 r. 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Lubelska Akademia Aktywności zapraszamy do kontaktu z nami. Rekrutacja trwa!