Lubelska Akademia Aktywności

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie

Lubelska Akademia Aktywności

Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:

 • Osoby bierne zawodowo – 30 os. (21K, 9M)
 • Osoby bezrobotne – 30 os. (21K, 9M) – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1 kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym

Ponadto:

 • Minimum 55% to osoby z terenów wiejskich
 • Minimum 50% to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
 • Minimum 40% to osoby o niskich kwalifikacjach

Głównym celem projektu jest podniesiona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 60 osób z niepełnosprawnością wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, w oparciu o ścieżkę integracji tworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjały, predyspozycji i potrzeb, a także: poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społeczno-zawodowych, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe.

Oferujemy:

 • Indywidualna ścieżka rozwoju – 4h
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 8h
 • Trening kompetencji społeczno-zawodowych – 24h
 • Szkolenie zawodowe – 120 h
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy – 6h
 • Staż – 3 miesiące

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 9,60 zł netto za godzinę
 • stypendium stażowe w wysokości ok. 1440 zł netto za miesiąc
 • wykwalifikowaną kadrę
 • materiały szkoleniowe podczas treningu umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia
 • catering podczas treningu umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego w terminie 01.01.2021r. – 30.11.2021r. 

Wartość projektu: 1 034 760,15 PLN

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 879 546,12 PLN

Kontakt:

e-mail: k.otachel@bonumvitae.org.pl
Telefon: 790-293-330
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi:

 1. Regulamin Projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie potwierdzające przynależność do grupy docelowej
 4. Oświadczenie o doświadczeniu zagrożeniem ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 5. Ankieta potrzeb/usprawnień
 6. Wniosek do ZUS_US7dla osób biernych zawodowo (wniosek należy złożyć w ZUS, przy wypełnianiu należy pamiętać, aby w polu “jakie dane chcesz uzyskać” zaznaczyć “inne” i wpisać „Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”)

Procedury bezpieczeństwa w trakcie udzielanych form wsparcia  obowiązujące w trakcie epidemii COVID-19

Procedury Bezpieczeństwa

Wszystkich Uczestników Projektu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu:

 1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_zad. 1,3,4
 3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_zad. 2
 4. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_zad. 6_staż

27.01.2021 r. 

Miło nam poinformować, iż podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu Lubelska Akademia Aktywności z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Województwa Lubelskiego.

10.02.2021 r. 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Lubelska Akademia Aktywności zapraszamy do kontaktu z nami. Rekrutacja trwa!

11.03.2021 r. 

Miło nam poinformować, że Indywidualną Ścieżkę Rozwoju rozpoczęły już trzy grupy. Już niebawem ruszamy z Poradnictwem Psychologicznym dla dwóch pierwszych grup, a wkrótce także z Indywidualną Ścieżka Rozwoju dla kolejnych osób.

09.04.2021 r.

Informujemy, że Indywidualną Ścieżkę Rozwoju zakończyły już wszystkie grupy. Rozpoczęliśmy Trening Kompetencji Społeczno-Zawodowych dla pierwszych dwóch grup. Już w poniedziałek ruszają zajęcia dla kolejnej. W najbliższy weekend zapraszamy Uczestników na Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne.

30.04.2021 r.

Informujemy, że w ramach procedury zasady konkurencyjności wyłoniliśmy wykonawców, którzy będą realizować szkolenia zawodowe. Szczegółowe wyniki w załączniku.

06.05.2021 r.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy szkolenia zawodowe dla 5 grup. Wszystkim Uczestnikom życzymy owocnej nauki.

30.06.2021 r.

Miło nam poinformować, że od 1 lipca nasi Uczestnicy Projektu rozpoczynają staże zawodowe. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia w pracy.

15.07.2021 r.

Miło nam poinformować, że od 15 lipca nasi pozostali Uczestnicy Projektu rozpoczynają staże zawodowe. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki i życzymy powodzenia w pracy.

26.08.2021 r.

Przypominamy, że osobom odbywającym staż zawodowym przysługuje 6 dni urlopu. Poniżej do pobrania wniosek o dzień wolny.

06.09.2021 r.

Przypominamy, aby ewentualne zwolnienia lekarskie osób odbywających staż były wystawiane na dane Organizatora stażu. Dane poniżej:

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”
ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin
NIP: 7123277174

22.10.2021 r.

Z przyjemnością informujemy, iż wspólnie z Partnerem otrzymaliśmy zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przedłużenie okresu realizacji projektu do 31.01.2021 r. oraz dodanie dwóch nowych form wsparcia dla naszych Uczestników.

09.11.2021 r.

Informujemy, że w dniu 12.11.2021 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

20.12.2021 r.

Wszystkim Uczestnikom Projektu “Lubelska Akademia Aktywności”, partnerom oraz współpracownikom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

04.01.2022 r.

Informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

19.01.2022 r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczeń PIT informujemy, że uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków EFS pobierający stypendium szkoleniowe lub stażowe są zwolnieni z podatku PIT i nie muszą się z tych kwot rozliczać przed Urzędem Skarbowym.